0
02188946682
لوگو مجتمع سلامت تهران

پل های ارتباطی

دکتر علی کاظمی

متخصص اندودنتیکس

متخصص اندودنتیکس

فارغ التحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۵

فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودنتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۸۹

هیئت علمی دانشگاه شاهد

تماس