0
02188946682
لوگو مجتمع سلامت تهران

پل های ارتباطی

دکتر فاطمه عباسی پور

دکترای عمومی دندانپزشکی

دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

بورد تخصصی پریودنتولوژی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فعالیت های علمی و پژوهش

استادیار بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

۴ مقاله ISI چاپ شده

تماس