0
02188946682
لوگو مجتمع سلامت تهران

پل های ارتباطی

دکتر وحید آخشته

دکترای عمومی از دانشکده دندانپزشکی

فارغ التحصیل دوره دکترای عمومی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران سال ۱۳۸۹

فارغ التحصیل دوره ی دکترای تخصصی رادیولوژی فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال ۱۳۹۷

استادیار بخش رادیولوژی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

مدیر گروه بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی البرز

عضو شورای اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی البرز

تماس