0
02188946682
لوگو مجتمع سلامت تهران

پل های ارتباطی

استاد علی اکبر مقیمیان

کارشناس پاتولوژی

مهارت های مدرس

کارشناس پاتولوژی
۱۵ سال سابقه کاری در بخش سیتولوژی و پاتولوژی

تماس