0
02188946682
مدیر عامل مجتمع سلامت تهران

پل های ارتباطی

صابر زارع

کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی

  • مدیر عامل مجتمع سلامت تهران

  • عضو انجمن مدیریت ایران

  • عضو انجمن ژنتیک پزشکی

  • عضو انجمن روابط عمومی

تماس